SZUKAJ:
szukaj

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki”
Projekt pn. Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie 8.4. Poprawa dostępu do usług wsparcie rodziny i pieczy zastępczej i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
 
 

 
Gmina Chłopice przystąpiła do realizacji projektu pn. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki
 
Okres realizacji projektu 01.01.2019-31.12.2020.
 
Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 65 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Chłopice, mieszkańców gminy Chłopice oraz zwiększenie dostępności usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny w okresie od 01.01.2019 r do 30.06.2020 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez uruchomienie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Chłopic oraz oddziału Placówki w Łowcach.
 
W ramach projektu zaplanowano zadania wspierające 35 dzieci w wieku od 6 (ukończony 6 rok życia) do 17 lat oraz 30 rodziców/opiekunów tych dzieci zamieszkujących gminę Chłopice korzystających z pomocy społecznej w zakresie ich szeroko rozumianej aktywizacji oraz reintegracji poprzez udział w zajęciach oferowanych przez nowo powstałe miejsca w świetlicy środowiskowej.
Projekt obejmuje min .następujące działania:
- utworzenie i doposażenie świetlic w Chłopicach i Łowcach,
- realizację zajęć w świetlicach,
- szkolenia dla rodziców,
- organizację zajęć wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe uczestników świetlic środowiskowych .
 
Wartość projektu: 760 933,75 PLN
Dofinansowanie: 707 173,75 PLN w tym wkład Unii Europejskiej: 646 793,68 PLN
Wkład własny: 53 760,00 PLN
 
W związku z realizacją projektu pn. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki” zapraszamy do udziału w naborze dzieci i ich rodziców/opiekunów do nowo tworzonych świetlic środowiskowych w Chłopicach i Łowcach.
 
Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące naboru obowiązujące od 01.02.2019 r.:
 
Regulamin uczestnictwa w projekcie  
Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 3. Oświadczenie dotyczące udziału w projekcie.
Załącznik nr 4. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Załącznik nr 5. Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego
Załącznik nr 6. Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 7. Karta oceny formalnej
 
Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać w Biurze Projektu:
 
Urząd Gminy Chłopice
37-561 Chłopice 149a pok. 21
Tel: 16 624 00 wew. 21
 Projekt „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego o na lata 2014-2020
 

REALIZACJA PROJEKTU Rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 
 
 
Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149A
 
 
realizuje projekt pn.:
 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Chłopice”
 
Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie nr 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa
 
 
 
 
Całkowita wartość projektu: 3 199 698,22 PLN
 
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 600 180,67 PLN
 
Celem projektu jest zwiększenie wydajności obiektu i zapewnienie ulepszonego oczyszczania ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem, Dzięki zwiększeniu przepustowości oczyszczalni po realizacji inwestycji do Qdśr = 350 m3 zwiększy się liczba osób korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków. Podjęcie realizacji omawianego przedsięwzięcia jest odpowiedzią na konieczność osiągnięcia wymaganej przepustowości oczyszczalni i parametrów oczyszczenia ścieków. Poprzez realizację Przedsięwzięcia zostaną wprowadzone nowoczesne technologie oczyszczania i kontroli procesu technologicznego, które podniosą efektywność odbioru i oczyszczenia ścieków. Zostaną osiągnięte długoterminowe korzyści takie jak: stworzenie warunków do zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków, zmniejszenie ryzyka skażenia cieków wodnych, poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników oczyszczalni ścieków, zmniejszenie liczby awarii, poprawa funkcjonowania systemu monitorowania parametrów fizykochemicznych ścieków.


Projekt nr RPPK.04.03.01-18-0001/17-00 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]