SZUKAJ:
szukaj

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW ORAZ AZBESTU
 
WYCINKA DRZEW NOWE PRZEPISY
 
Urząd Gminy Chłopice informuje, że z dniem 17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami każde planowane usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości nieleśnych stanowiących własność osób fizycznych ( grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i in.) na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia w Urzędzie Gminy.

Przepisów nie stosuję się w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
Nie wymaga zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:
drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • krzewy rosnące w skupisku do 25 m2,
 • krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne,
 • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
Zgłoszenie o wycince powinno zawierać:
 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Wójt Gminy za pośrednictwem pracownika urzędu, dokonuje oględzin ustalając nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia na wysokości 5 cm.
W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Jeżeli w terminie 2 tygodni Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu można usunąć drzewo.
Od wizyty urzędnika jest 6 miesięcy na usunięcie drzewa, jeżeli po upływie terminu nie zostanie usunięte drzewo lub krzewy ponownie należy złożyć zgłoszenie.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi  o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy) pomimo sprzeciwu Wójta Gminy oraz bez wymaganego zezwolenia, w przypadkach gdy jest ono wymagane obarczone jest administracyjną karą pieniężną
Wysokość kar (jak i wysokość opłat z usunięcie drzewa) zostanie ustalona przez Ministra Środowiska.

W przypadku gdy nieruchomość nie będąca lasem:
 • stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i in.
wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.
 

Co to jest azbest - właściwości

Azbest jest to nazwa włóknistych materiałów nieorganicznych i niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Ze względu na unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, azbest znalazł zastosowanie w wielu wyrobach, w tym przede wszystkim do produkcji płyt azbestowo-cementowych (na pokrycia dachowe, elewacje budynków). Azbest jest praktycznie niezniszczalny, nie ulega degradacji chemicznej ani biologicznej, wykazuje odporność na działanie agresywnych chemikaliów, odporność na ekstremalne warunki klimatyczne - w tym odporność na działanie wysokich temperatur. Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej stosowano go również do wyrobu tkanin, farb ogniotrwałych oraz wyrobów ciernych.

Azbest wykazuje działanie chorobotwórcze na skutek wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Sama obecność azbestu nie jest zagrożeniem dla zdrowia. Staje się on niebezpieczny dopiero w momencie uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie) lub gdy dochodzi do korozji wyrobów zawierających azbest. Procesy te prowadzą do uwalniania włókiem azbestowych, które wraz z wdychanym powietrzem mogą dostać się do naszego organizmu. Skutki szkodliwego działania azbestu nie muszą być natychmiastowe; jego działanie u człowieka może ujawnić się nawet po kilkudziesięciu latach. W aktualnym stanie wiedzy naukowej azbest jest substancją o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi.
 

Przepisy prawa w zakresie azbestu

Jednym z pierwszych i najważniejszych przepisów prawa wydanych w związku z negatywnym wpływem azbestu na zdrowie ludzi jest:

 • ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, która wdrożyła w 1998 r. zakaz wprowadzania na polski obszar celny azbestu i wyrobów zawierających azbest, zakaz ich produkcji oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Z chwilą zakazu produkcji azbestu i obrotu materiałami azbestowymi, podstawowym problemem stało się jego usunięcie ze środowiska. W tym celu został uchwalony rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, który zakłada usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r.

Zarówno ustawa jak i akty wykonawcze do ww. ustawy określają sposoby oraz zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu azbestu, a także sposoby bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Obejmują również szczególne zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników oraz byłych pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na azbest.

W sprawach nieuregulowanych w sposób szczególny w ustawie jw. i aktach wykonawczych do ustawy, do wykonywania pracy z azbestem zastosowanie mają wszystkie przepisy z obszaru bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, regulowane ustawą Kodeks pracy i przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy.

Azbest ze względu na rakotwórcze właściwości podlega przepisom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
 

Bieżący nadzór sanitarny

Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów prawa, które stanowią, że wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest obowiązany jest m.in. do:

 • znajomości przepisów regulujących bezpieczne zasady usuwania bądź unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;
 • zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia ww. prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac
 • przeszkolenia pracowników oraz osób kierujących pracami do przeszkolenia przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • opracowania planu usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • wyposażenia i zabezpieczenia pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej i obuwie robocze,
 • opracowania i udokumentowania ryzyka zawodowego,
 • prowadzenia rejestrów wynikających z przepisów regulujących zagadnienia czynników rakotwórczych obecnych w środowisku pracy,
 • posiadania aktualnych orzeczeń lekarskich stwierdzających u pracowników brak przeciwwskazań do pracy zatrudnionych w ekspozycji na azbest,
 • odpowiedniego zabezpieczenia terenu podczas wykonywania prac rozbiórkowych,
 • oznakowania obszaru prac z azbestem m.in. poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablic odpowiednich tablic informacyjnych, wzór poniżej:

bez tytułu e1423662592612 221x300

 

 • przekazywania corocznie właściwemu organowi Inspekcji Sanitarnej informacji o substancjach chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Zgodnie z corocznymi wytycznymi do planowania działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej zagadnienie ochrony pracowników przed szkodliwym oddziaływaniem azbestu jest realizowane przez organy Inspekcji w sposób ciągły.

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w nawiązaniu do realizacji rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 - przedstawia

 Źródło: https://gis.gov.pl/zdrowie/warunki-pracy-i-nauki/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/30-azbest

Więcej informacji: https://www.mr.gov.pl/media/15224/Program_2009_2032.pdf


 Druki do pobrania:

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]