SZUKAJ:
szukaj

ABC Funduszu Sołeckiego
 Fundusz sołecki  to środki wyodrębnione z budżetu gminy, które mają zagwarantować  realizację pomysłów służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu Sołeckiego  jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301)

Jak przygotować i czego powinien dotyczyć wniosek?
Aby sołectwo otrzymało środki z funduszu sołeckiego musi zostać zwołane zebranie wiejskie na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidywanych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Zadanie powinno jasno określać realny koszt.  Należy pamiętać aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. 
Konieczne jest, aby wniosek spełniał łącznie trzy warunki:
Poprawność wniosku
Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać:
  1. Wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
  2. Oszacowane koszty realizacji planowanych przedsięwzięć;
  3. Koszty przedsięwzięć nie mogą przekroczyć limitu środków przypisanych dla danego sołectwa;
  4. Uzasadnienie, odnoszące się do sposobu realizacji i określające w jaki  sposób działania te  przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.
Terminy składania wniosku
Uchwalony wniosek sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym sołectwo ma otrzymać pieniądze celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Jeśli wniosek nie spełnia powyższych wymogów, wójt w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa. Ten z kolei ma 7 dni na poprawienie wniosku za pomocą zebrania wiejskiego.    Jeżeli zostaje on zaakceptowany, rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedstawionych we wniosku pomysłów, finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy.


 
Terminy zebrań wiejskich na terenie Gminy Chłopice w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2017 rok:

11.09.2016 godz. 15.00 Świetlica Wiejska w Jankowicach
                 godz. 17.00 Świetlica Wiejska w Chłopicach
18.09.2016 godz.11.30 Świetlica Wiejska w Dobkowicach
25.09.2016 godz.12.00 Świetlica Wiejska (Bojanówka) w Łowcach
                 godz.14.00 Świetlica Wiejska w Lutkowie
                 godz.15.00 Świetlica Wiejska w Zamiechowie
                 godz. 17.00 Świetlica Wiejska w BoratyniePrzykładowe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:
  1. Uchwała zebrania wiejskiego.
  2. Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
  3. Protokół z zebrania wiejskiego.
  4. Lista obecności.

FUNDUSZ SOŁECKI 2019

 
Sołectwo Zadanie Kwota przypadająca na zadanie Kwota wyodrębnionego funduszu sołeckiego na miejscowość
Dobkowice Wykonanie projektu i budowa parkingu obok byłej mleczarni 30 000,00 zł  
 
37 451,20 zł
Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dobkowicach 7 451,20 zł
Łowce Zakup kosiarek – traktorka i kosy spalinowej do koszenia mienia wiejskiego 10 000,00 zł  
 
 
 
 
 
 
 
37 451,20 zł
Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej Bojanówka  10 000,00 zł
Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej w Łowcach(Podgaj) 5 000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łowcach 5 000,00 zł
Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Łowcach 4 000,00 zł
Wyposażenie ogólnodostępnej rekreacji poprzez zakup ławek , małej altanki z zadaszeniem , zakup ryb do stawu , zakup drzewek do nasadzeń , zakup i montaż kotw zabezpieczających staw przed osuwaniem się ziemi   3 451,20 zł
Chłopice Opracowanie projektu na kompleks sportowo-rekreacyjny w Chłopicach 20 000,00 zł  
 
 
37 451,20 zł
Zagospodarowanie mienia wiejskiego , wzdłuż chodnika do stawu poprzez zakup i montaż ławek i stolika , nasadzenia zielenią , zakup i montaż paleniska 17 451,20 zł
Boratyn Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego – Boratyn Parcelacja od nr domu 124 do 128  11 000,00 zł  
 
 
 
 
 
 
 
37 451,20 zł
Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Boratyn do nr 158 ( 1 lampa) 2 000,00 zł
Przebudowa części drogi wewnętrznej na działce o nr 765 w miejscowości Boratyn 8 500,00 zł
Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Boratynie 15 951,20 zł
Jankowice Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw poprzez budowa chodnika ,ogrodzenia,  zakup i montaż ławek, nasadzenia zieleni    
 
31 451,20 zł
 
 
 
37 451,20 zł
Zakup komputerów do tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Jankowicach
( 3 sztuki )
 
6 000,00  zł
Lutków Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 145 w miejscowości Lutków   12 000,00 zł  
 
17 452,26 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej na części działki nr 8 i działce nr  27 w miejskości Lutków  5452,26 zł
Zamiechów Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zamiechowie 15 000,00 zł  
 
 
 
28 462,91zł
Wymiana lamp oświetleniowych na terenie wsi Zamiechów 6 000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów ścisłych i językowych – magnetofony , laptop do tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Zamiechowie 7 462,91 zł
 

FUNDUSZ SOŁECKI 2018
 
Sołectwo Zadanie Kwota przypadająca na zadanie  z f.s Ogólna kwota funduszu sołeckiego
ŁOWCE Budowa ogrodzenia wokół szkoły od strony p .Zuba 10 000,00 zł  
 
 
33 951,50
Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i wewnętrznych  o nr 1044,1037(111472R) 111461R , 111474R – praca w terenie 23 951,50
LUTKÓW Przebudowa  części drogi  gminnej nr 11462R
Zagumiennej w miejscowsci Lutków –kontynuacja,  dalszy odcinek 
9 000,00 zł 15 855,35 zł
Remont świetlicy wiejskiej polegający na malowaniu , zakup i montaż rolet, i prace wynikłe w trakcie remontu  6 855,35 zł
ZAMIECHÓW Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Zamiechowie 1 500,00 zł  
 
26176,61
Zakup strojów ludowych wieńczarkom wraz z chustami w ilości 2 sztuki 2 500,00 zł
Remont toalet w szkole podstawowej w Zamiechowie –roboty budowlane i zakup niezbędnego materiału  10 000,00 zł
Remont drogi wewnętrznej na działkach 1029/2, 1030/2 1031/2, 1033/2 , 1034/2 12 176,61
BORATYN Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 753 koło Pani Woty (ok 150m ) w miejscowości Boratyn 17 000,00 zł  
 
 
 
33 951,50 zł
Zakup naczyń do świetlicy 3 500,00 zł
remont pomieszczenia obok świetlicy 951,50zł
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi wew na działkach 764, 767 10 000,00
Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z oprawami  na działkach 83,80, 87 w miejscowości Boratyn – Projekt 2 500,00
DOBKOWICE Montaż i wymiana kotła c.o. z niezbędnym osprzętem i wymiana instalacji c.o i grzejników w Szkole Podstawowej w Dobkowicach 30 000,00 zł 33 951,50 zł
Zakup kamienia na utwardzenie placu przy mleczarni 3 951,50 zł
JANKOWICE  
Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Jankowicach
8 000,00 zł  
 
33 951,50
Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 228/1 i 228/2 w miejscowości Jankowice 25 951,50
 
CHŁOPICE
 
Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia mienia gminnego wsi Chłopice
10 000,00 zł  
 
 
33 951,50
Doposażenie siłowni 3 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Chłopicach 7 000,00
Ocieplenie stropu w świetlicy  ( zakup wełny mineralnej – izolacyjnej ) 2 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chłopice w kierunku p. Prajznera, p. Zub, p Szwed (opracowanie dokumentacji i wykonanie) 11 951,50
 

 
FUNDUSZ SOŁECKI 2017
 
 

Fundusz sołecki  to środki wyodrębnione z budżetu gminy, które mają zagwarantować  realizację pomysłów służących poprawie życia mieszkańców.
Sprawdź na co zostaną przeznaczone pieniądze w Twojej miejscowości!
   
Sołectwo Zadanie Kwota przypadająca na zadanie  z f.s Ogólna kwota funduszu sołeckiego
ŁOWCE Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łowce przy drodze wewnętrznej o nr ewidencyjnym 1044,  1037 ( 111472R) oraz na drodze gminnej o nr 111461R i 111474R ( Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Łowcach przy drogach gminnych) 
 
10 000,00 zł  
 
 
27 277,42 zł
Remont  drogi zagumiennej , gminnej  o nr 11472R na  działce  1037 w miejscowości Łowce w stronę cmentarza


 
17 277,42 zł
LUTKÓW Przebudowa  drogi zagumiennej , gminnej nr 11462 R na działce o nr ewidencyjnym 50 w miejscowości Lutków
  
12 684,00 zł 12 684,00 zł
ZAMIECHÓW Zakup  i montaż dwóch lamp oświetleniowych do istniejącego oświetlenia  na parcelacji i  koło szkoły podstawowej w Zamiechowie 1000,00 zł  
 
20 976,34 zł
Remont toalet w szkole podstawowej w Zamiechowie polegający na zakupie i montażu umywalek, sanitariatów , wymiana płytek na ścianie i  podłodze , malowanie , wymiana drzwi 10 000,00 zł
Remont drogi wewnętrznej  parcelacja - Łowce w miejscowości Zamiechów , od drogi powiatowej do działki o nr ewidencyjnym 1032/2


 
 9 967,34 zł
BORATYN Budowa oświetlenia ulicznego w Boratynie od domu o nr 165   do cmentarza na działce  105/1
( projekt + wykonanie )
21 000,00 zł w tym 2 500 na projekt
18 500 wykonanie
 
 
 
 
27 277,42 zł
Zakup zastawy stołowej do świetlicy         (  talerze, sztućce , filiżanki , obrusy itp.) 5 200,00 zł
Remont pomieszczenia obok świetlicy wiejskiej w Boratynie poprzez zakup i montaż blachy dachowej (zmiana dachu)   w celu przystosowanie  go na przechowywanie naczyń – zastawy stołowej


 
1 077,42 zł
DOBKOWICE Zagospodarowanie mienia wsi – kontynuacja ( opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) 6 500,00 zł 27 277,42 zł
Zakup kosiarki samojezdnej  do świetlicy wiejskiej w Dobkowicach 9 000,00 zł
Zakup i montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dobkowicach


 
11 777,42 zł
JANKOWICE  
Organizacja zjazdu Jankowiczan :
- obsługa  cateringowa – 10 638,71
- oprawa muzyczna  i nagłośnienie – 3000,00 zł
13 638,71 zł 27 277,42 zł
Remont parkingu za kościołem na działce 266/23


 
13 638,71 zł
 
CHŁOPICE
 
Remont świetlicy wiejskiej w Chłopicach polegający na malowaniu korytarza i kuchni , położenie płytek , wymiana barierki i prac wynikłych w trakcie pracy
 


 
27 277,42 zł 27 277,42 zł
 


Więcej na temat Funduszu Sołeckiego w zakładce "Fundusz Sołecki"  http://chlopice.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-866

 
Planowana zadania z funduszu sołeckiego w 2017,2018, 2019 roku do pobrania poniżej w pliku pdf.

Załączniki: 
 

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]