SZUKAJ:
szukaj

Dodano 2024-05-15 08:15:34 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Dodano 2024-05-13 11:34:37 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
W związku z brakiem odpowiedniej liczby ławników wybranych na kadencję 2024-2027 do Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 217 ze zm.), informuję, że do dnia 31 maja 2024. będą przyjmowane :
 
KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na lata 2024 – 2027
 
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu znak A-130-2/23 z dnia 7 maja 2024. Rada Gminy Chłopice dokona wyboru ławników na nową kadencję do Sądu Rejonowego w Jarosławiu do Wydziału Pracy – 1 osoba,
 
Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, iż :
 
Ławnikiem może być wybrany ten kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem można być tylko i wyłącznie w jednym Sądzie

 
Ławnikami nie mogą być:
 
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin :

1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 31 maja 2024 roku.
 
Jednocześnie informuję, iż druki dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydatury na ławnika można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, lub na oficjalnej stronie internetowej Urzędu.
 
Przewodniczący Rady Gminy Chłopice
 /-/ Jan Kalita
Załączniki


Opis
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.DOC pobierz
oswiadczenie kandydata oskarżenie publiczne.RTF pobierz
Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska.RTF pobierz
Lista osób popierających kandydata.RTF pobierz
więcej
Dodano 2024-05-12 14:49:40 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Dodano 2024-05-11 06:33:51 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Dodano 2024-05-10 09:52:06 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt.: „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego".Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie FEPK.07.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr i jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w  Rzeszowie.
Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracodawców nie będący przedsiębiorcami, mających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego (miasto Przemyśl, powiaty: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski) oraz pracowników tych podmiotów, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego.
W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa, ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i skupiająca w jednym miejscu firmy szkoleniowo-doradcze z terenu całego kraju. Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 10 000 zł, natomiast poziom dofinansowania (w zależności od wielkości podmiotu) może wynieść nawet 80%.
 
Formularze zgłoszeniowe w ramach II naboru do projektu można składać
od 14.05.2024 r. do  27.05.2024 r.
 
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie

www.funduszuslugrozwojowych2.parr.pl
Biuro projektu:
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl
mail:
uslugirozwojowe2@parr.pl, tel. 16 633 63 88

  więcej
Dodano 2024-05-08 14:40:49 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
 

Jubileuszowa edycja!!!

„FESTYN POD PLATANEM” XXV REGIONALNY PRZEGLĄD  GRUP  ŚPIEWACZYCH - pieśni zwyczajowe i obrzędowe.  

Zarzecze, 9 czerwca 2024 r.

Zapraszamy do udziału!

Szczegóły w regulaminie konkursu oraz na stronie organizatorów wydarzenia.

Załączniki


Opis
KARTA ZGŁOSZENIA Zarzecze 2024.doc pobierz
OŚWIADCZENIE Zarzecze 2024.doc pobierz
Regulamin Zarzecze 2024 WORD.docx pobierz
pismo przewodnie Zarzecze.pdf pobierz
okładka regulamin 2024.png pobierz
więcej
Dodano 2024-05-07 12:43:41 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice


7 maja 2024 roku odbyła się I sesja Rady Gminy Chłopice IX kadencji. Przewodniczącym Rady Gminy Chłopice został wybrany Pan Jan Kalita, natomiast Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został wybrany Pan Władysław Łowiecki. Ślubowanie złożył Wójt Gminy Chłopice Pan Andrzej Homa.
I Sesję Rady Gminy poprowadził najstarszy członek Rady Gminy Chłopice Pan Franciszek Szawarniak. W trakcie obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Chłopicach Pani Joanna Walerianowicz przedstawiła informacje o przebiegu i wyników wyborów z dnia 7 kwietnia 2024 r. i wręczyła zaświadczenia o wyborcze nowo wybranym Radnym Gminy, po którym złożyli ślubowanie. Radni w głosowaniu tajnym wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego obecnej Rady. Na obie funkcje zgłoszono po jednym kandydacie. W kolejnym punkcie obrad Wójt elekt złożył ślubowanie, po którym podziękował za otrzymany mandat zaufania od mieszkańców Gminy Chłopice. więcej
Dodano 2024-05-07 09:12:06 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice

strony:

<- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]