SZUKAJ:
szukaj

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2018/2019
2018-08-28 10:32:40
Jakie są warunki przyznawania stypendium szkolnego? Kto jest uprawiony? Jakie są formy stypendiów? Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na ten temat? Jak wygląda wniosek na stypendium? Na te wszystkie pytania znajdziecie Państwo odpowiedź poniżej.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno -wychowawczych
  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

W zależności od potrzeb uczniów stypendium szkolne udziela się w następujących formach:
 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym, nauki języków obcych organizowanych przez szkoły
  i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur szkolnych, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka szkolnego, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, okularów korekcyjnych, komputera, części do komputera, oprogramowania, programów edukacyjnych, drukarki do komputera, tuszy do drukarki, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, biurka, krzesła do biurka, sprzętu sportowego, sprzętu muzycznego jeżeli uczeń pobiera lekcje także w szkole muzycznej, przyborów do nauki zawodu, stroju na wychowanie fizyczne – raz na semestr w cenie brutto nie wyższej niż 200zł, obuwia sportowego na wychowanie fizyczne - raz na semestr w cenie brutto nie wyższej niż 200zł, stroju na basen łącznie z akcesoriami przydatnymi do nauki pływania, stroju galowego,
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, może dotyczyć kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej – forma ta dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.
   
Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) zamieszkują na terenie Gminy Chłopice,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3) w rodzinie występuje przynajmniej jedno z tzw. kryteriów społecznych (bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe).
4) miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza nie przekracza kryterium dochodowego - tj. 514 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:
1) dzieciom klas zerowych
2) studentom szkół wyższych i licencjackich
3) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Chłopice.
 
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów związanych z edukacją dziecka. Refundacji dokonuje się na podstawie wystawionych na jednego
z rodziców lub pełnoletniego ucznia i przedłożonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chłopicach faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów poniesienia kosztów za okres:
- w I semestrze od miesiąca sierpnia do grudnia,
- w II semestrze od miesiąca stycznia do czerwca.
Każde dziecko rozliczane jest oddzielnie, w związku z czym w przypadku złożenia wniosku na więcej niż jedno dziecko, należy przedstawić oddzielnie rachunki/faktury na każde z dzieci.
 
WNIOSEK

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodzica ucznia/słuchacza, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły (przykładowy wniosek w załączeniu). Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie 1 - 15 września,
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chłopicach. Do wniosku należy dołączyć określone zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające dochód netto rodziny za miesiąc
sierpień 2018r.


Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chłopicach w pokoju nr 18 w godzinach 7:00 – 15:00 lub telefonicznie pod numerem telefonu (16) 624-00-00 wew. 18.

(Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2018r. kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie będzie wynosić 528zł).


 

 

Opis
KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO.docx pobierz
oświadczenie o zarejestrowaniu w PUP.docx pobierz
oświadczenie.docx pobierz
WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE.doc pobierz
WNIOSEK O ZASIŁEK SZKOLNY.doc pobierz
Czytano: 798 razy
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]