SZUKAJ:
szukaj

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
2016-01-05 12:39:31
ROK 2019 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
zmiany w ustawie


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej,
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3.  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych                                            w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
 4.  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 624 62 62
w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00.
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 
 
LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
Punkt nr Gmina Punkt Dni i godziny pracy Punktu
 
Podmiot udzielający pomocy prawnej
1. Jarosław Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
 1200 - 1600

 
Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
 
(radca prawny, adwokat)
 
2. Wiązownica Urząd Gminy                           w Wiązownicy               
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
 800 - 1200
3. Radymno Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. Skołoszów
ul. Dworska 7,
37-550 Radymno
 
poniedziałek, wtorek, środa:
800 - 1200
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną  Koło  w Jarosławiu ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
 
(radca prawny, absolwent wyższych studiów prawniczych)
Chłopice Urząd Gminy
w Chłopicach
37-561
Chłopice 149a

 
czwartek, piątek:
800 - 1200
   
4. Jarosław Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
 800 - 1200

 
 
(radca prawny)
5. Pruchnik Urząd Miejski
w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
 800 - 1200

 
 
(adwokat)
 
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
 
 
 
 
ROK 2018 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy na rok 2018 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej,
w których od 1 stycznia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego harmonogramu pracy w 2018 r. dla 5  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarosławskiego:

1)    Punkt nr 1: 

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
     poniedziałek – piątek: 1300 - 1700

2)    Punkt nr 2:
 
Urząd Miasta w Radymnie
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
      środa, czwartek: 800 - 1200

Urząd Gminy w Jarosławiu
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
       poniedziałek: 800 - 1200

Urząd Gminy w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica,
       wtorek, piątek : 800 - 1200

3)    Punkt nr 3:

Urząd Gminy w Chłopicach
37-561 Chłopice 149a
        środa, piątek: 800 - 1200
 
Urząd Gminy w Laszkach
37-543 Laszki  36
        poniedziałek, czwartek: 800 - 1200

Urząd Gminy w  Radymnie
ul. Lwowska 38           
37-550 Radymno
        wtorek: 800 - 1200

4)    Punkt nr 4:
 
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
        poniedziałek – piątek: 800 - 1200

5)    Punkt nr 5:
 
Urząd Miejski w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
        poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 800 - 1200
        środa: 1100 - 1500

 
Dodatkowe dyżury w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
2017-04-19
 
Wójt Gminy Chłopice przypomina, że w Urzędzie Gminy Chłopice prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna w każdą środę i piątek w godz. od 8.00 do 12.00. Jednocześnie Wójt informuje, iż w podanych poniżej terminach będą realizowane dodatkowe dyżury prawników w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Chłopicach.

26.04.2017 Urząd Gminy Chlopice 7.00 - 8.00 ,12.00 - 15.00
17.05.2017 Urząd Gminy Chłopice 7.00 - 8.00, 12.00 - 15.00
26.05.2017 Urząd Gminy Chłopice 7.00 - 8.00, 12.00 - 15.00
24.11.2017 Urząd Gminy Chłopice 7.00 - 8.00, 12.00 - 15.00
 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej -
od 1 stycznia 2016 roku w Gminie Chłopice

 
Zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) oraz porozumienia z Powiatem Jarosławskim z dnia 15 października 2015 roku będzie realizowany od 1 stycznia 2016 r. program z zakresu administracji rządowej polegające  na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Chłopice.
Nieodpłatna pomoc będzie udzielana w każdą środę i piątek w godzinach od 8.00 - 12.00 w Urządzie Gminy w Chłopicach w sali nr 2,
37-561 Chłopice 149a
 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.
W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Jak udokumentować prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej

Podstawą do uzyskania darmowej pomocy prawnej będzie przedłożenie przez osoby wymienione powyżej, następujących dokumentów:

1) oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia - pkt 1),

2) ważnej Karty Dużej Rodziny - pkt 2),

3) zaświadczenia - pkt 3),

4) ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego - pkt 4),

5) dokumentu stwierdzającego tożsamość - pkt 5) i pkt 6),

6) oświadczenia, że zachodzi przynajmniej jedna okoliczność z wymienionych w ustawie - pkt 7).


Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub  o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 
 

Monika Maj-Lichończak


 

 

Czytano: 8737 razy
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]