SZUKAJ:
szukaj

Dodano 2023-09-28 08:22:52 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice

W dniu 26.09.2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie kompletów bojowych dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy przez Pana Senatora Mieczysława Golbę oraz Wójta Gminy Chłopice Pana Andrzeja Homę.
Zakup 35 kompletów ubrań bojowych specjalnych 2 - częściowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chłopice zrealizowano w ramach zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości.
Zamówienie zrealizowała firma ARPAPOL 2 sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie za kwotę 105 472,50 zł.
więcej
Dodano 2023-09-27 11:53:32 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice

III RATA OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
UWAGA! 30 września br. mija termin wniesienia III raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

 
Urząd Gminy Chłopice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych
na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Chłopice, że w dniu 30 września 2023 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Brak wniesienia opłaty III raty w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie tj. 30 września 2023r. skutkować będzie naliczeniem opłaty dodatkowej wynoszącej 30 % opłaty rocznej. Wniesienie opłaty dodatkowej możliwe jest tylko w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wymaganego do wniesienia opłaty. Brak opłaty III raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień
do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Chłopice lub w kasie Urzędu (gotówką lub bezgotówkowo)

Ze względu na remont budynku Rzędu Gminy Chłopice Kasa Urzędu znajduje się w biurze Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną w Chłopicach (parter budynku UG Chłopice, obok Poczty).
Numer rachunku do wpłat: Bank Spółdzielczy w Chłopicach: 91 9091 0009 2001 0000 0172 0002.
więcej
Dodano 2023-09-27 10:39:43 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Dodano 2023-09-26 09:59:42 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
Dodano 2023-09-26 00:14:47 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice


W dniu 24.09.2023 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłopicach. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Prałata Andrzeja Surowca oraz Proboszcza Parafii Chłopice ks. Jacka Książka. Następnie miała miejsce część oficjalna wydarzenia, w skład której wchodziło odczytanie aktu odznaczenia sztandaru, przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości, prezentacja sztandaru i odznaczenia, uroczyste wbijanie gwoździ, odznaczenie wyróżnionych strażaków krzyżami zasługi dla pożarnictwa oraz wystąpienia zaproszonych gości. Po zakończeniu części oficjalnej miał miejsce pyszny poczęstunek przygotowany przez Panie ze Stowarzyszenia Miłośników Chłopic oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Chłopicach a także zabawa taneczna.

W wydarzeniu wzięły udział takie osobistości jak: Anna Schmidt – poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Tadeusz Chrzan – poseł na Sejm RP, Mieczysław Kasprzak – poseł na Sejm RP reprezentowany przez Pana BogusławaTkaczyka, Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Stanisław Kłopot – Starosta Jarosławski, Marek Sobolewski – Radny Powiatu Jarosławskiego, Janusz Jabłoński – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Andrzej Marczenia - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Daniel Dryniak – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Stanisław Górski – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jarosławiu, Krzysztof Kowal – Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu, Paweł Szkoła – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu, Krzysztof Brudek – Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie, Andrzej Skomra – Dowódca Jednostki Ratowniczo — Gaśniczej Nr 2 w Rzeszowie, Marian Starzecki – Były Komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP w Chłopicach, Leszek Pelc – emerytowany funkcjonariusz PSP,
Komendant Gminny Związku OSP RP w Chłopicach Wawrzyniec Kościk, Ireneusz Kozak – Prezes Zarządu OSP BORATYN, Damian Lorynowicz – Prezes Zarządu OSP JANKOWICE, Krzysztof Lorenowicz – Prezes Zarządu OSP Dobkowice, Grzegorz Zub – Prezes Zarządu OSP ŁOWCE, Dariusz Nasiewicz – Prezes Zarządu OSP LUTKÓW, Andrzej Lorenowicz – Prezes Zarządu OSP ZAMIECHÓW, druhowie z OSP w Chłopicach oraz reprezentanci OSP z terenu całej gminy Chłopice. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in.: Ks. prał. Andrzej Surowiec – Proboszcz, Archiprezbiter jarosławski, Dziekan dekanatu Jarosław II, Ks. Jacek Książek – Proboszcz Parafii w Chłopicach, Ks. Daniel Pawlak – Wikariusz Parafii w Chłopicach, Siostra Agnieszka, Franciszek Kiszka – Przewodniczący Rady Gminy Chłopice, Piotr Klepak – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Chłopice, Radni Gminy Chłopice, pracownicy urzędu gminy, w tym Andrzej Homa – Wójt Gminy Chłopice, Marzena Blok – Sekretarz Gminy Chłopice, Agnieszka Koralewicz – Skarbnik Gminy Chłopice, pracownicy i inspektorzy pracujący w Urzędzie Gminy Chłopice, różne instytucje, sponsorzy, Zarząd i druhowie OSP w Chłopicach oraz wielu okolicznych mieszkańców.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli to wydarzenie.

fot. Mirosław Buczko

więcej
Dodano 2023-09-23 11:35:11 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice


W dniu 22 września 2023 r. odbył się oficjalny odbiór przebudowanej drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica. Koszt w całości wyniósł 12 536 521,32 zł 
Podczas wydarzenia naszą społeczność lokalną reprezentował Wójt Gminy Chłopice Pan Andrzej Homa, który podczas swojego wystąpienia wyraził wdzięczność za inwestycję, która ma służyć również naszym mieszkańcom.
W uroczystym otwarciu uczestniczyli między innymi: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Senator RP Mieczysław Golba, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Andrzej Wyczawski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jarosławskiego Grażyna Strzelec, Członkowie Zarządu Powiatu Jarosławskiego Marek Kisielewicz i Marek Sobolewski, Radni Powiatu Jarosławskiego Marek Kucab, Kamil Dziukiewicz, Tatiana Kożak-Siara, Barbara Stawarz, Sekretarz Powiatu Jarosławskiego Bożena Gmyrek, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek wraz z pracownikami, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Monika Maj-Lichończak, Wójt Gminy Rokietnica Witold Szajny, Nadleśniczy Nadleśnictwo Kańczuga Tadeusz Ogonowski oraz przedstawiciel wykonawcy Piotr Jarosz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Dębicy.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do kolejnej inwestycji, z której mogą korzystać nasi i okoliczni mieszkańcy.
więcej
Dodano 2023-09-22 13:08:57 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice
W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Chłopicach, nastąpiło uroczyste wręczenie laptopów dla uczniów klas IV przez Wójta Gminy Chłopice Pana Andrzeja Homę oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chłopicach pana Janusza Fudali.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wsparcie będzie polegać na wyposażeniu w laptopy uczniów IV klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie IV szkoły podstawowej. Działanie będzie realizowane od roku szkolnego 2023/2024. Zakupu laptopów co roku będzie dokonywał Minister Cyfryzacji. Następnie sprzęt będzie przekazywany rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia – zgodnie z preferencjami rodziców. Sprzęt zostanie przekazany uczniom do 30 września roku, w którym uczniowie rozpoczęli naukę w IV klasie. Zgodnie z przepisami ustawy sprzęt przekazany uczniowi stanowi własność jego rodziców. Nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia go na własność. Jeżeli rodzice odmówią przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia.
więcej
Dodano 2023-09-21 11:21:30 przez Administrator Urząd Gminy Chłopice

INFORMACJA!

Informujemy, że w miejscowości Jankowice nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa jest spowodowana awarią sieci wodociągowej.
Szacunkowy czas naprawy to ok. 1 godzina.


Za utrudnienia przepraszamy!

więcej

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]